branches

הקמת סניפים ושיוך עובד

הגדרת סניף ושיוך עובד בסרטון זה יודגם כיצד מקימים סניף באיזידוק, תחת הגדרות החברה. סניפים יכולים לשמש אותנו לצורך פעולות מידור נתונים, הגדרת רזולוציה למנהלים