departments

הגבלת גישה למסמכים ותבניות

מדריך זה יסביר כיצד להגביל גישה של משתמשים לתבניות ומסמכים במערכת. ההגבלה בודקת את הגדרות המחלקה של המשתמש והתבנית על מנת לקבוע האם המשתמש רשאי

הגדרת מחלקה לתבנית

מדריך זה יסביר כיצד להגדיר מחלקות לתבניות קיימות, הגדרת מחלקה לתבנית תאפשר מידור של התבנית כך שרק משתמשים אשר הינם חלק מהמחלקה יוכלו לגשת לתבנית

הוספת מחלקה

מדריך זה יסביר כיצד להוסיף מחלקות ברמת החברה, הוספת מחלקות תאפשר מידור של עובדים ומסמכים במערכת כך שרק משתמשים אשר משויכים למחלקה מסוימת יוכלו לצפות