export

ייצוא מידע מסמכים לקובץ

מדריך זה יסביר כיצד לייצא מידע על מסמכים אשר נשלחו במערכת, קובץ ייצוא יכיל את המידע המוצג במסך מסמכים בפורמט קובץ Excel. ייצוא מידע מסמכים

ייצוא מידע עובדי חברה

מדריך זה יסביר כיצד לבצע ייצוא של מידע העובדים הקיים באיזידוק לקובץ Excel ייצוא מידע עובדים על מנת לבצע ייצוא מידע העובדים יש לבצע את

ייצוא מידע טפסי 101

ניתן לייצא את המידע אשר מולא על ידי העובדים בטפסי 101 במגוון דרכים, אפשרות הייצוא העיקרית תאפשר לייצא את המידע בפורמט מוכר לתוכנות השכר הנתמכות

ייצוא מידע מילוי תבנית

ניתן לייצא מידע אשר מולא במסמך כל עוד המסמך נוצר מתבנית, קובץ הייצוא יכיל את המידע אשר הוזן במסמך ובאפשרותך לקבוע אילו שדות יופיעו בקובץ