hebrew

הגדרות אבטחת מסמך

מדריך זה יסביר כיצד ניתן לבטח מסמך אשר נשלח באמצעות קוד חד פעמי או קוד אימות מסוג OTP. בעת מילוי המסמך יידרש הנמען להזין את

ייבוא ועדכון עובדים מקובץ

מדריך זה יסביר כיצד לבצע ייבוא של עובדים למערכת איזידוק מקובץ, אפשרות זו תאפשר גם עדכון של מידע עובדים קיימים ושינוי ערכים קיימים אצל עובדים

מילוי מקדים למסמך

מדריך זה יסביר כיצד לבצע מילוי מקדים למסמך. מילוי מקדים למסמך יאפשר לשולח המסמך למלא מידע בשדות במקום הנמען, מידע אשר מולא במילוי המקדים יוצג

יצירת סבב החתמה מתבנית

מדריך זה יסביר כיצד להגדיר סבב החתמה הכולל מספר נמענים בתבנית, ישנן מספר הגדרות בתהליך זה אשר יאפשרו לך להתאים את תהליך ההחתמה על מנת

הוספה וקליטת עובד חדש

מדריך זה יסביר כיצד ניתן להוסיף עובדים חדשים באמצעות אשף קליטת העובדים. האשף מאפשר הגדרה של העובדים החדשים ושיוך מסמכי קליטה לעובד כגון טופס 101

הגבלת גישה למסמכים ותבניות

מדריך זה יסביר כיצד להגביל גישה של משתמשים לתבניות ומסמכים במערכת. ההגבלה בודקת את הגדרות המחלקה של המשתמש והתבנית על מנת לקבוע האם המשתמש רשאי

הגדרת מחלקה לתבנית

מדריך זה יסביר כיצד להגדיר מחלקות לתבניות קיימות, הגדרת מחלקה לתבנית תאפשר מידור של התבנית כך שרק משתמשים אשר הינם חלק מהמחלקה יוכלו לגשת לתבנית

הוספת מחלקה

מדריך זה יסביר כיצד להוסיף מחלקות ברמת החברה, הוספת מחלקות תאפשר מידור של עובדים ומסמכים במערכת כך שרק משתמשים אשר משויכים למחלקה מסוימת יוכלו לצפות

שליחת מסמך באמצעות ווטסאפ

מאמר עזרה זה יסביר כיצד לבצע שליחת מסמכים באמצעות Whatsapp. השליחה מתבצעת מהחשבון אשר מחובר במחשב ולא מחשבון של איזידוק. יש לוודא כי במחשב ממנו

קבלת העתק מסמך

מדריך זה יסביר כיצד נמען אשר חותם על מסמך במערכת יכול לקבל העתק של המסמך החתום, בין אם בשליחה יזומה על ידי משתמש במערכת, הורדה