hebrew

שדות תשלום

שדות תשלום בסרטון זה יודגם כיצד מגדירים שדות 'תשלום' על גבי מסמך שנשלח לנמען, כך שניתן יהיה לחייב את הנמען בסכום הנקבע מראש במעמד החתימה

הקמת סניפים ושיוך עובד

הגדרת סניף ושיוך עובד בסרטון זה יודגם כיצד מקימים סניף באיזידוק, תחת הגדרות החברה. סניפים יכולים לשמש אותנו לצורך פעולות מידור נתונים, הגדרת רזולוציה למנהלים

שליחת סבב החתמה בווטסאפ

שליחת סבב החתמה בווטסאפ בסרטון זה יודגם, כיצד ניתן לשלוח דרך מערכת ווטסאפ מסמך ל-2 נמענים או יותר. התהליך המודגם הינו עבור סבב החתמה, אך

הנחיות נוספות לאחר מענה מהתמיכה

הנחיות נוספות לאחר סיום טיפול תמיכה לאחר קבלת מייל סיום טיפול מהתמיכה ייתכנו צעדים מסוימים מצד המשתמש לצורך החלת השינוי ו/או התיקון אשר התבצע במערכת,

שינוי סטטוס תבנית

מדריך זה יסביר כיצד לשנות את הסטטוס של תבנית במערכת. שינוי סטטוס התבנית יאפשר להפוך תבניות פעילות לתבניות לא פעילות ולהפך. תבניות לא פעילות אינן

הגדרות אבטחת מסמך

מדריך זה יסביר כיצד ניתן לבטח מסמך אשר נשלח באמצעות קוד חד פעמי או קוד אימות מסוג OTP. בעת מילוי המסמך יידרש הנמען להזין את

ייבוא ועדכון עובדים מקובץ

מדריך זה יסביר כיצד לבצע ייבוא של עובדים למערכת איזידוק מקובץ, אפשרות זו תאפשר גם עדכון של מידע עובדים קיימים ושינוי ערכים קיימים אצל עובדים