signature settings

הגדרת תצורת חתימה

מדריך זה יסביר כיצד לשנות את אופי החתימה באמצעותה חותמים נמענים אשר נשלחים אליהם מסמכים דרך Easydoc, שינוי אופי החתימה ישפיע על מסמכים אשר נשלחו