stamp

הגדרת חותמת חברה

מדריך זה יסביר כיצד להגדיר את חותמת החברה. חותמת החברה אשר תוגדר באמצעות מדריך זה יכולה להיכלל אוטומטית בכל מסמך אשר נשלח במערכת באמצעות הוספת