bulk send

שליחת מסמך לקבוצה

שליחה לריבוי נמענים תאפשר לך לשלוח תבנית בודדת למספר רב של נמענים, כל נמען אשר קיבל את המסמך יחזיר בחזרה קובץ נפרד וישויך לאותו נמען.