quicksend

הגדרות אבטחת מסמך

מדריך זה יסביר כיצד ניתן לבטח מסמך אשר נשלח באמצעות קוד חד פעמי או קוד אימות מסוג OTP. בעת מילוי המסמך יידרש הנמען להזין את

מילוי מקדים למסמך

מדריך זה יסביר כיצד לבצע מילוי מקדים למסמך. מילוי מקדים למסמך יאפשר לשולח המסמך למלא מידע בשדות במקום הנמען, מידע אשר מולא במילוי המקדים יוצג

הגדרת לוג חתימות מסמך

מדריך זה יסביר כיצד להפעיל צירוף של נתוני לוג למסמכים אשר נחתמים באמצעות Easydoc. הפעלת נתוני לוג תאפשר לצפות בפרטים נוספים על כל חותם המסמך.

יצירת סבב החתמת מסמך מזדמן

מדריך זה יסביר כיצד להגדיר סבב החתמה הכולל מספר נמענים, ישנן מספר הגדרות בתהליך זה אשר יאפשרו לך להתאים את תהליך ההחתמה על מנת שיבוצע

עורך מסמך – שדות צהובים

חשוב: ברוב השדות כמות הטקסט הניתנת למילוי תלויה באורך השדה מדריך זה יפרט את סוגי השדות הניתנים להוספה במסמכים אשר נשלחים מ Easydoc, שדות צהובים

עורך מסמך – שדות כחולים

מדריך זה יפרט את סוגי השדות הניתנים להוספה במסמכים אשר נשלחים מ Easydoc, שדות כחולים מיועדים לנמענים של המסמך אך ניתן למלא את חלקם גם