receiving documents

התראה על מילוי טופס 101

לאחר מילוי טופס 101 ניתן להגדיר התראה אשר תתקבל על ידי גורם מורשה כגון רואה חשבון של החברה, מחלקת כוח אדם וכד'. הגדרה זו תשלח

הורדת קבצים מצורפים

לכל מסמך אשר נשלח במערכת ולטפסי מערכת (כגון טופס 101) ניתן לצרף קבצים, בסיום מילוי הטופס ניתן לקבל את הקבצים המצורפים למסמך בשתי דרכים עיקריות,