employees

הוספה וקליטת עובד חדש

מדריך זה יסביר כיצד ניתן להוסיף עובדים חדשים באמצעות אשף קליטת העובדים. האשף מאפשר הגדרה של העובדים החדשים ושיוך מסמכי קליטה לעובד כגון טופס 101

ייצוא מידע עובדי חברה

מדריך זה יסביר כיצד לבצע ייצוא של מידע העובדים הקיים באיזידוק לקובץ Excel ייצוא מידע עובדים על מנת לבצע ייצוא מידע העובדים יש לבצע את

פיזור תלושי שכר ו 106

מדריך זה יסביר כיצד לבצע פיזור של תלושי שכר לעובדים קיימים באיזידוק, על מנת לבצע את הפעולות המפורטות במדריך זה יש לוודא כי תוכנת השכר

הגדרת מערכת שכר

הגדרת תוכנת השכר חיונית על מנת לבצע פעולות כגון פיזור תלושי שכר, ייצוא מידע עובדים והתאמת קבצי ייצוא לדרישות תוכנות השכר השונות. מדריך זה יסביר

שינוי סטטוס עובד

משתמשים בעלי הרשאת מנהל במערכת יכולים לשנות סטטוס של עובד מסטטוס פעיל לסטטוס לא פעיל, עובד אשר מוגדר בסטטוס לא פעיל אינו נספר במאגר העובדים