permissions

הגבלת גישה למסמכים ותבניות

מדריך זה יסביר כיצד להגביל גישה של משתמשים לתבניות ומסמכים במערכת. ההגבלה בודקת את הגדרות המחלקה של המשתמש והתבנית על מנת לקבוע האם המשתמש רשאי

הגדרת מחלקה לתבנית

מדריך זה יסביר כיצד להגדיר מחלקות לתבניות קיימות, הגדרת מחלקה לתבנית תאפשר מידור של התבנית כך שרק משתמשים אשר הינם חלק מהמחלקה יוכלו לגשת לתבנית

הוספת מחלקה

מדריך זה יסביר כיצד להוסיף מחלקות ברמת החברה, הוספת מחלקות תאפשר מידור של עובדים ומסמכים במערכת כך שרק משתמשים אשר משויכים למחלקה מסוימת יוכלו לצפות

שינוי סטטוס עובד

משתמשים בעלי הרשאת מנהל במערכת יכולים לשנות סטטוס של עובד מסטטוס פעיל לסטטוס לא פעיל, עובד אשר מוגדר בסטטוס לא פעיל אינו נספר במאגר העובדים

איפוס סיסמת משתמש רו"ח

משתמשים בעלי הרשאת מנהל במערכת יכולים לבצע איפוס של סיסמת ההתחברות של מנהלים אחרים ומשתמשים מסוג נציג, אותם משתמשים יכולים גם לבצע תהליך עצמאי של