templates

הגדרות אבטחת מסמך

מדריך זה יסביר כיצד ניתן לבטח מסמך אשר נשלח באמצעות קוד חד פעמי או קוד אימות מסוג OTP. בעת מילוי המסמך יידרש הנמען להזין את

מילוי מקדים למסמך

מדריך זה יסביר כיצד לבצע מילוי מקדים למסמך. מילוי מקדים למסמך יאפשר לשולח המסמך למלא מידע בשדות במקום הנמען, מידע אשר מולא במילוי המקדים יוצג

יצירת סבב החתמה מתבנית

מדריך זה יסביר כיצד להגדיר סבב החתמה הכולל מספר נמענים בתבנית, ישנן מספר הגדרות בתהליך זה אשר יאפשרו לך להתאים את תהליך ההחתמה על מנת

הגבלת גישה למסמכים ותבניות

מדריך זה יסביר כיצד להגביל גישה של משתמשים לתבניות ומסמכים במערכת. ההגבלה בודקת את הגדרות המחלקה של המשתמש והתבנית על מנת לקבוע האם המשתמש רשאי

הגדרת מחלקה לתבנית

מדריך זה יסביר כיצד להגדיר מחלקות לתבניות קיימות, הגדרת מחלקה לתבנית תאפשר מידור של התבנית כך שרק משתמשים אשר הינם חלק מהמחלקה יוכלו לגשת לתבנית

החלפת קובץ תבנית

מדריך זה יסביר כיצד להחליף או לעדכן את קובץ ה PDF של תבנית אשר קיימת במערכת, אפשרות זו תאפשר להחליף את הקובץ מבלי לפגוע בשדות

הגדרות מילוי תבנית

מדריך זה יפרט את ההגדרות השונות הניתנות להפעלה אשר משפיעות על מילוי מסמכים מתבנית. הפעלת הגדרות אשר משפיעות על מילוי מסמך יחולו על כלל הנמענים

הגדרת הודעה מותאמת לחותם בדוא"ל

ניתן להגדיר הודעה מותאמת לממלא המסמך אשר תוצג במידה והמסמך התקבל באמצעות דוא"ל. הודעה זו ניתן להגדיר באופן חד פעמי בעת שליחת מסמך מזדמן או

ניהול עובדים התחלת עבודה

ברוכה הבאה ל Eaydoc, רואה החשבון אשר צירף את חברתכם כבר נהנה ממגוון היכולות אשר מציעה המערכת בתהליכי ניהול העובדים והמסמכים, מאמר עזרה זה נועד