envelopes

קבלת התראה בסיום מילוי מעטפה

במידה וברצונך לקבל עדכון כאשר מילוי מעטפה הסתיים ניתן להגדיר זאת בהגדרות המעטפה, לאחר שמעטפה מולאה תתקבל התראה לכתובת הדוא"ל המשויכת לחשבונות אשר הוגדרו לקבל

הגדרת תצורת מילוי מעטפה

הגדרת תצורת שליחת המעטפה תאפשר להגדיר האם המעטפה תמולא לפי הסדר בו מוגדרים המסמכים במעטפה או שהנמען יוכל למלא את המסמכים בכל סדר בו יבחר