settings

שינוי סטטוס עובד

משתמשים בעלי הרשאת מנהל במערכת יכולים לשנות סטטוס של עובד מסטטוס פעיל לסטטוס לא פעיל, עובד אשר מוגדר בסטטוס לא פעיל אינו נספר במאגר העובדים

מתן גישה למחלקת תמיכה

על מנת לאפשר למחלקת התמיכה של Easydoc גישה לחשבונכם יש לאשר גישה זו, גישה זו יכולה להינתן רק על ידי משתמשים מסוג מנהלים ברמת משתמש

איפוס סיסמת משתמש רו"ח

משתמשים בעלי הרשאת מנהל במערכת יכולים לבצע איפוס של סיסמת ההתחברות של מנהלים אחרים ומשתמשים מסוג נציג, אותם משתמשים יכולים גם לבצע תהליך עצמאי של

התראה על מילוי טופס 101

לאחר מילוי טופס 101 ניתן להגדיר התראה אשר תתקבל על ידי גורם מורשה כגון רואה חשבון של החברה, מחלקת כוח אדם וכד'. הגדרה זו תשלח

הורדת קבצים מצורפים

לכל מסמך אשר נשלח במערכת ולטפסי מערכת (כגון טופס 101) ניתן לצרף קבצים, בסיום מילוי הטופס ניתן לקבל את הקבצים המצורפים למסמך בשתי דרכים עיקריות,

קבלת התראה בסיום מילוי מעטפה

במידה וברצונך לקבל עדכון כאשר מילוי מעטפה הסתיים ניתן להגדיר זאת בהגדרות המעטפה, לאחר שמעטפה מולאה תתקבל התראה לכתובת הדוא"ל המשויכת לחשבונות אשר הוגדרו לקבל

הגדרת תצורת מילוי מעטפה

הגדרת תצורת שליחת המעטפה תאפשר להגדיר האם המעטפה תמולא לפי הסדר בו מוגדרים המסמכים במעטפה או שהנמען יוכל למלא את המסמכים בכל סדר בו יבחר